Krigsfången

Ett öde från Karl XII:s krig.

Följande stycke är hämtat från boken Kongl. Kronobergs Regementes Officerskår (Gunnar Hyltén-Cavallius, 1897), som citerar ett brev som min farfars farfars farfars morfar Anders Iflander (1682-1743) skrev i augusti 1734 till chefen för Kronobergs regemente, överste Eberhard Bildstein:

Emedan iag ifrån åhr 1694 warit uti Kongl. Maij:ts och Rikets tiänst och och ifrån åhr 1700 fölgt Armeen som Munsterskrifware, hwarunder iag mäst förrättat auditeurs tiänst till des iag åhr 1708 blef Regementz Commissarius och samma åhr uti Batallien wid Lesna af Ryssarne till fånga tagen, uti hwilket fångenskap iag så tyranniskt handterades, att nästan otroligt är, det en menniska under så oärhörda marter och olidelige plågor kunnat uthärda; Sedan nu en Rysk Bojar fört mig med sig och Ryska Armeen till och från Pultava och Prutströmmen och sidst öfwer till Pommern, och på mig barbariske och omenniskelige wåldsamheter utöfwat, har jag då änteligen genom rymmande mig ifrån denna mer än Egyptiska träldom befriat och wid åbrets slut 1713 uti Wismar uti min Konungs och fäderneslands tiänst åter ankommen och försänd till Riket effter Recruter, hwareffter iag in decembri 1716 öfwerkom till Swerige och förordnades till Regementsskrifware wid detta Cronobärgs Regemente, hwilken syssla iag nu uti 17 åhrs tid förwaltat med största redelighet aktsamhet och drifft och den mig nu frånlämnat förutan någon Ballance, som mine förmän witterligit är etc.”

iflander

Ovanstående bild är från Generalmönsterrullan för Kronobergs regemente 1717 där det anges att han tillträtt som regementsskrivare den 30 december 1716 (från ArkivDigital).

Efter återkomsten till Sverige gifte han sig med prästdottern Annika Holmbeck (1696-1765). De bosatte sig i Vederslöv och fick 7 barn tillsammans. OLYMPUS DIGITAL CAMERAHans bror Nils Iflander (1690-1778), kapten vid Kronobergs regemente och chef för Södra Sunnerbo kompani, var gift med Elisabet Ulfsax och bosatt på Osaby säteri, Tofta (numera Tävelsås). Deras son Carl Fredrik (1734-1825) blev major i Finland och adlad Segerstråle. Bilden visar den nuvarande huvudbyggnaden på Osaby, uppförd på 1850-talet.

Slaget vid Lesna (stad i nuvarande Vitryssland): Hösten 1708 blev en svensk arméavdelning, ledd av general Adam Ludwig Lewenhaupt, anfallen av tsar Peter den Store och tillfogad stora förluster. Detta fick ödesdigra följder för Karl XII:s ryska fälttåg eftersom Lewenhaupts armé medförde stora förråd som gick förlorade. (Källor: Bra Böckers lexikon, Nordisk familjebok)

Ordförklaringar:

Auditör
lagfaren tjänsteman som var ledamot i krigsrätter och biträdde i juridiska och civila mål.

Mönsterskrivare
militärt skrivbiträde som bl.a. skötte löneutbetalningarna.

Regementskommissarie
tjänsteman som besörjde truppens underhåll.

Regementsskrivare
civil tjänsteman som skötte räkenskaperna och regementets korrespondens.

(Källor: Bra Böckers lexikon, Nordisk familjebok)

Lite fler detaljer om ovanstående personer och källhänvisningar finns i Släktarkivet.