Georgius Marci

Kapten på en fregatt under kriget 1563-70 och hovpredikant hos Johan III.

Johan IIIGeorgius Marci (Jöran Markusson) (farfars farfars mormors morfars mormors farmors far) föddes omkring 1540 i Salevara, Angelstad och var son till bonden Markus. Han studerade vid Växjö skola och Uppsala akademi. Fick därefter anställning som kanslist hos Erik XIV. Under nordiska sjuårskriget 1563-70 var han först skeppsskrivare och senare kapten på en fregatt. 1568 prästvigdes han i Skara och 1571 blev han hovpredikant hos Johan III (se bild). Fyra år senare blev han kyrkoherde i Annerstad. Han avled den 14 februari 1613. Tjänsten som kyrkoherde i Annerstads pastorat blev genom en fullmakt 1575 av Johan III ärftlig inom släkten för all framtid. Detta upphävdes först 1877 då en utredning visat att fullmakten var en förfalskning. För en mer utförlig beskrivning av hans liv och om den förfalskade fullmakten, se Släktarkivet där en avskrift finns av Växjö stifts herdaminnen. Han är författare till psalmen 497 i Wallinska psalmboken från 1819 (psalm 403 i karolinska psalmboken från 1695), se bild längre ner på sidan.

Nedan följer en avskrift av en annan, äldre källa: Svenska Kongl. Hof-Clericiets Historia I s.131-135 (Westén & Wenström, 1799):

Född i Salevara gård i Angelstad Socken, af Bondefolk; förlorade sin Fader, då han ännu icke var et år gammal. Modern hade ehuru i fattigt tillstånd stadd, all omsorg och kostnad för honom osparad; underhöll honom i början vid Wexiö Schola. Understödd genom förmögne mäns barns undervisning, begaf han sig til Academien i Upsala. Här blef han känd för mycken flit och kunskap, men i synnerhet för en ganska färdig hand i skrifkonsten. Blef derföre af Konung Eric XIV intagen i Canzliet. Under Danska kriget antagen på til skeppsskrifvare, gjorde under samma tid tjenst som Officerare, och blef för sin tapperhet befodrad till Capitanie på en fregatt. Som hans första beslut varit at blifva Prest, så öfvade han ännu vid förefallande ledigheter sina presteliga studier. Brist blef äfven nu af Prester vid Flottan, hvarföre han ock på Amiralen Bagges råd och anmodan lät öfvertala sig at antaga Prediko-Embetet, blef dertil invigd år 1568 af Biskopen i Skara Eric Nic. Svart 1).

Fick kort derefter Konungens Fullmagt at vara Superintendent öfver hela Fält-Clericiet, följde dock Amiralen och Flottan så länge kriget påstod. Sedan Freden slutade kriget, gjorde han tjenst i Stockholm, och år 1571 blef han af Konung Johan III för sina utmärkta goda predikogåfvor utnämnd til des Hofpredikant. Denna sysla förestod han til Konungens nådiga välbehag til år 1574; 2) då en ibland Småländska Allmogen mycket ansedd och myndig, vid namn Pehr Johanson ifrån Lillarp, affärdades til Stockholm, at å deras vägnar underdånligen begära Konungens Hofpredikant Herr Göran Marci til deras Kyrkoherde 3). Fullmagt på Annerstads och underliggande Församlingar, fick han i anledning häraf år 1575 dat. 8 Januarii 4).

Då han kom ned til sin Församling, fann han en af de Danska sköflad och afbränd Kyrka. För at åter få henne uprättad och med nödiga Kyrkoprydnader och Altare-silfver försedd, vände han sig til Konung Johans frikostighet emot Kyrkor, och uppå hans underdåniga föreställning, skänkte Konungen til Annerstads Kyrka, Kalk och paten af silfver, en röd sammets Messhake, tvänne Klockor och så mycket bly som behöfdes til Kyrkotakets täckning. Kyrkoherden Göran gjorde vid dessa sina Församlingar alt hvad af en nitisk och drifvande Pastor kunde fordras; så mycket som hos honom stod, afvärjde han de oredor som ännu af Påfviska vidskeppelser och Lithurgiska oväsendet upkommo. Han egde nog rikdom, men hvilken han använde til underhåll för flera qvicka men obemedlade ynglingar, som gofvo prof af flit och lust til studier 5).

De sednare åren af sin lefnad, tilbragte han under mycken sjuklighet, samlad under tjensten vid Flottan och i Tält, som omsider ändade hans dagar den 13 Februarii år 1613 6). Biskopen i Wexiö Petrus Jonae Angermannus höll likpredikan öfver honom, i anledning af Dan. 12: 2, 3. hvilken predikan finnes införd ibland des sammantryckte Likpredikningar, tryckte i Rostock 1623.

Har varit gift 5 gånger.

1 gången med Brita, med henne flere Barn, hvilka tillika med modern dogo i Calmar.

2 gången med – – – hon dog i Stockholm tillika med enda Sonen.

3 gången med Anna, aflade med henne 2 Söner och 4 Döttrar.

4 gången med Carin, hade med henne en Son och en Dotter, hvilka med modern blefvo döde.

5 gången med – – – hon sjuknade straxt efter giftermålet, och var 9 år sängliggande innan hon dog 7).

Af des tryckte Skrifter, känner man icke mer än Psalmen 403 i vår Svenska Psalmbok 8).

Psalm

1) Högmark i sin Psalmopaeographia p. 186 utsätter hans födelse-år vid 1540, och at han blifvit född under en björk icke långt ifrån gården. Secreter. Sigfrid L. Gahm Persson, Utdrag af des Småländska Archiv IX Tom. om Sunnerbo Härad Mser.

2) Biskop Petri Jonae Likpredikan p. 381.

3) Af Secr. Gahms Smålands Archiv.

4) Denne Fullmagt utvisar at han ägt Konung Johans utmärkta nåd, och lyder sålunda: Wij Jahan medh Gudz nådhe Suerigis Gothis och Wendis Konungh &c. &c. Giöre vitterlighit at Wij aff gunst och nådhe, så ock i anseende till dhen longe och trogne tienist och opwachtning Wår Hoffpredicant Oss älskeligh Herr Georgius Marci Oss giordt och bevijst haffuer, haffue tilbetrodt och förordnatt, såsom Wij och j dette Wårt öppne Breeffs krafft tilbetro och förordhne honom Her Georgius Marci till att vara Kyrckeherde uthi Annerstads prästegäldh i Smålandh. Wij wele och aff gunst och Nådhe sampt Konungzligh macht och myndighet haffve tillagt förbemelte Her Georg Marci brystarffuingar och epterkommande förrberörde Annerstadz Prästegält så länge någon finnes, som Preste-Embetet förestå kan nu och i evärdeligha tijder. Thet alla weele sigh effterrätte. Datum Stockholm den 8 Januarii 1575. Johan L. S.

Föregående Privilegium är af högstsalig Konung Fredrik confirmeradt d. 16 Novemb. 1750.

5) Vid utrikes Academier underhöll han sin Brorson M:r Knut, äfvenledes sin hustrus Broder M:r Cornelius, hvilken sedermera blef hans Capellan. Denne hade så dråpliga prediko-gåfvor, at hvar Söndag kommo någre af hans åhörare och gåfvo honom En mark för hans vackra predikan; han blef Magister och slutligen Rector i Wexiö; sedemera Anders Osängius som blef hans måg och sedermera Kyrkoherde efter honom, likaledes sina Brorsöner Marcus Marci, som blef Kyrkoherde i Westervik och Jacob Marci Kyrkoherde i Röök uti Östergöthland. Se Petri Jonae Likpredikan p. 382. Annerstads Pastorat innehades år 1796, i grund af ofvanstående Donation, af Prosten öfver Synnerbo Härad, Magister Johan Erland Wickelgren; hvilkens Mormors Morfars Morfar, Georgius Marci. (Underrättelsen af Prosten M:r Pet. Jonas Wickelgren i Sjösås, Broder til ofvannämnde.)

6) Hans dödssjukdom skall hafva blifvit förorsakad, af et fall, som hans häst gjorde på honom då han red til Annexen Torpa at göra tjenst. Pet. J. Angermanni Likpredikan p. 384.

7) Angerm. P. J. Likpredikan p. 383. Mågen Kyrkoherden Anders Osängius skall vara Stamfader för Adeliga Ätten Osenhjelm. Stiernmans Adeliga Matrikel N:o 1249.

8) Högmarks Psalmopaeographia p. 186.