1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Z
 26. Å
 27. Ö

Olof Assersen ~1605–1666

Kön: Man Levnadsålder: ≈61

Levnadsbana

Föddomkring 1605 Trelleborg1
Gift med
Cecilie Christensdatter (–1642)
1639 2
Gift med
Ellina Jonsdatter (~1620–1668)
efter 1642 3
Död1666 Västra Kärrstorp4

Personanteckningar

Student vid Köpenhamns universitet 1626. Kyrkoherde i Västra Kärrstorp och Glostorp 1638. (Lunds stifts herdaminne)


Nedanstående text är från Lunds stifts herdaminne (via Markus Gunshaga):


"Olof Assersen (lat. Olaus Assveri Treleoburgensis, egenh. Oluff Attzerssen).

"Olaus Assveri Treleob." blev 1638 7/11 prv. till kh. i Västra Kärrstorp och Glostorp. Cavallin menar, att OA "troligen" var son till kh. Asser Olsen i Halmstad & S. Om Cavallin för denna sin förmodan haft någon annan grundval än namnsammanställningen Asser Olsen - Olof Assersen är obekant. I varje fall är den uppenbart oriktig. O.A. nämnes icke blott i AO utan även vid inmatrikuleringen i Köpenhamn som hemmahörande i Trelleborg och den av Cav. förmodade fadern var med säkerhet i Halmstad först som medhj., sederm. som kh. 1566-1616. Även ur kronologisk synpunkt är sammanställningen orimlig. Asser Olsens enda dotter var enl. hennes sons, kh. Sebastian Odders, säkerligen korrekta uppgift född 1569, och O.A. har varit född o. 1605. Ytterligare kan erinras om att den i ett brev från O.A.:s sonsons son, kh. i Gässie Ahasverus Ahlström, till Sommelius refererade familjetradition räknar O.A. som släktens äldste bekante stamfader och ingenting känner om det av Cav. förmodade ursprunget, liksom även att Sebastian Odder i sina vidlyftiga släktutredningar intet nämner om någon dylik frändskap. Det är av vikt att fastslå, att Cav:s förmodan är oriktig, ty om den kunnat visas vara korrekt, skulle man här ha haft en unik kedja av präster, son efter far, alltifrån katolsk tid till den Ahlströmska släktens siste prästerlige medlem, död 1767.


Om O.A. kan således endast fastställas, att han var från Trelleborg, f. o. 1605, antagligen av borgerligt ursprung. Han gick i Malmö skola, inskrevs i Köpenhamn 1626 5/10 ("Ol. Assveri Trelborg") och blev prv. till V.K. & G. 1638 7/11. Hans sonsons son uppger, att han varit rector scholae i Malmö, innan han blev kh., vilket måste vara oriktigt, men väl synes han ha varit kollega där. 1639 gav han kvittering på hustruns (jfr nedan) fäderne- och mödernearv, och 1647 17/1 och 1651 13/2 har han utfärdat intyg i äktenskapsmål. En inskr. på läktaren i G. kyrka meddelade, att "Anno 1656 bleff denne kirke renoveret, altar oc pulpitur stofferet. Daa var... Her Oluff Assersön sogneprest". 1657 och 1661 nämnes han som kärande i ett par kravmål inför häradstinget. 1661 15/12 upptogs i stiftets kyrkor kollekt till "Her Ole i Kierstrup", och 1662 12/9 förordades han av G. Bonde m. fl. till understöd, emedan "han för någon tid sedan mist hela sin egendom genom vådeld och eftersom den hjälp som beviljades honom av gen.-guv. måst användas till hans och familjens uppehälle". Enligt uppgifter i såväl 1754 som 1828 års sockenbeskrivn. fanns då bevarad gravsten (numera försvunnen el. oläslig), vars inskrift angav, att O. A. avled i K. 1666 24/12 i 61:a året och begrovs i K. kyrka. Detta kan i vad avser dödsdatum ej vara riktigt, ty redan 1666 5/11 har efterträdaren, V.K. 4), vid häradstinget begärt, att de kreditorer i "Sal. Hr Oluff Adserss." bo, som enl. skiftet fått sina fordringar utlagda i varor, måtte komma och hämta dem, så att Herr Jens måtte kunna veta vad honom tillkommer. Eftersom V.K. 4) prästvigdes hit 1666 2/3, torde dödsdatum för V.K. 3) ha varit 1666 24/1 el. 24/2 el. möjl. 1665 24/12.


G. antagl. 1:o 1639 m. Cecilie (Zitsele, Citze) Christensdatter från Malmö, död 1642 2/2, dotter av Christen Olsen Fiskeblöder och h. h. Helle. - 2:o På gravstenen över "Citze Her Olufs" fanns även inskr.: "Her under hwiilet oc den Sal. Matronan Ellina Jonsdatter, död i K. 1668 3/8 i 48:e året". Att A.O. bör ha varit g. 2 ggr framgår av att den nedannämnde sonen var f.o. 1649. Man kan väl under dessa omständigheter våga förmoda, att Ellina Jonsdatter varit A.O:s 2:a h., även om med hänsyn till inskriftens formulering en viss osäkerhet kvarstår och den möjligheten icke helt kan uteslutas, att här, som det så ofta händer, en helt obefryndad persons namn påförts gravstenen. - Barn: Assar, f. o. 1649, kh. i V. & Fru Alstad. - Nils, g. i Svedala 1695 12/6 m. "Anna Sal. Hellie Madtz uti Roslett", begr. i S vedala 1704 15/1, varefter Nils Olsson i Roslätt g. 2:o s.å. m. Oluf Råås dotter Karin i Svenstorp.


I ovannämnda brev från kh. Ahasverus Ahlström uppger denne, att hans farmor varit g. m. kh. i Ahlstad Hans Lauritzen Ravn och 2:o m Assar Olsen, vilken uppgift även från annat håll är är bestyrkt (jfr bouppt. efter Ravn). Uppgiften har förvanskats av Cav. till att en dotter av V.K. 3) varit g. m. Ravn och att Assar Olsen och Ravn varit svågrar.


(Lunds stifts herdaminne, del 2, s 441-443)."

Källor

 1. Lunds stifts herdaminne
 2. Lunds stifts herdaminne
 3. Lunds stifts herdaminne
 4. Lunds stifts herdaminne
.

Skapad av Genney 3.0