1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Z
 26. Å
 27. Ö

Truls Andersson ~1665–1734/1739

Kön: Man Levnadsålder: ≈69

Levnadsbana

Föddomkring 1665 1
Dödmellan 1734 och 1739 Örsjö nr.21, Örsjö2

Personanteckningar

Nämndeman, Rusthållare, Åbo, Mjölnare. Född c:a 1665. Död 1734-1739 å Örsjö 21.


Truls Andersson förekommer i Helmer Frenningss forskning, från vilken merparten av nedanstående information härrör (se äv. sidan 105 i Frennings släktredovisning i Släkt & Hävd 1972:1-3). Cirka 1690 blev Truls Andersson möllare i Rödmölla, Svenstorps socken, där han 1687 står skriven som boende hos föräldrarna men 1691 som egen möllare. Senast våren 1692 blev han blev han åbo på Skurup nummer 14 (1/1 mt. frälse till Svaneholm) och 1697 blev han så rusthållare på Örsjö nummer 21. 1699-1700 nämns han som tillförordnad nämndeman i Vemmenhögs häradsrätt, den 3:e oktober 1710 blev han ordinarie nämndeman. Truls Andersson förekommer flitigt i tingsrättens (Vemmenhögs häradsrätt) domböcker, bl.a. på nedanstående datum: 27/3 1699 Utses han till tillförordnad nämndeman; 19/6 1700 Avträder han förtroendeuppdraget som tf. nämndeman; 7/2 1716 instämmer han förmyndarna för sina barn av första giftet, bonden Sven Tuvesson i Sandåkra, Måns Hansson i Skurup och Måns Olufsson i Slimminge. Sven var barnens morbror och de båda andra var gifta med barnens mostrar. Sven var nu änkling för andra gången och förmyndarna fick överta egendomen för sonen Anders. och döttrarna Bereta och Elna, medan fadern själv kvarstod som förmyndare för dottern Estred; 7/6 1716 intygade en gammal Skurupsbo att församlingen varit van att ge ett lamm och en gås per hemman till kyrkoherden etc.; 31/5 1720 uppges att Truls Anderssons systerdotter heter Elin Larsdotter och är gift med Hans Håkansson i Solberga; 20/6 1721 krävs han av Sven Tuvessons änka, Kerstina Persdotter i Hassle Bösarp, på fyra års ränta på det barnagods som Sven haft hand om; 20/10 1725 uppges att en systerdotter till honom är gift med Nils Persson i Örsjö; 19/11 1728 nämns T.A. som morbror till Nils Olofssons hustru i Torsjö. 16/11 1730 uppges T.A. var frånvarande från tinget på grund av sjukdom. 20/6 1732 förordnades T.A. att detta år bevista lagmanstinget i Lund "såsom detta härad tillkommer nu att försända en nämndeman till bisittare". 25/1 1734 förordnades Anders Nilsson i Örsjö, av sin svärfar nämndemannen T.A., till förmyndare för sina svägerskor, T.A:s döttrar. Detta sedan de föregående förmyndarna, Knut Ipsson och Nils Olsson i Torsjö, måst lämna ifrån sig uppdraget på grund av ålderdom. Nu är det inte bara inom tingsrätten som Truls Andersson figurerar med tämligen täta mellanrum. Också i Helmer Frennings målsregister över Göta Hovrätts domböcker (registret återfinnes på Landsarkivet i Lund) finner vi honom, bl.a. på följande datum: 3/10 1710, 7/2 1716, 31/5 1720, 20/6 1721, 20/10 1725 och den 19/11 1728.


Gift 1) med Hanna Hansdotter.

Gift 2) med Kerstina Larsdotter, död i Örsjö 1712/1716.

Gift 3) med Elna Andersdotter, född c:a 1694 och död i Örsjö 26/11 1761 (bouppt. 14/12 1761 räknar endast upp tre barn).


Vemmenhögs härads dombok Den 7-6 1716: "Nämndeman Truls Andersson iithi Öhrsiöö hade genom laga stämning,låtit inkalla Bonden Swän Tufvesson uti Sandåkra,Måns Hansson i Skurup och Måns Olofsson uthi Slimminge klagandes att desamma såsom nästa anhöriga till sina barn med första giftet,och dee där hafva sig åtage att svara till förmynderskapet icke vilka nu barnliens egendom till taga,beklagandes sig siälf att såsom han nu andra gången ähr änkling och har andra barnakullen det kan han inte längre siälf hoos sig den första barnhens möderne innehafwa,så mycket mehr som tiderna ähro swåra och hans mondering kan misslyckas där igenom samteli barnen komma att lyda och der siälfwa sätter i äfventyr såsom den en gång hafwa sig förmynderskapet åtagit Swän Tufvesson i Sandåkra med Måns Olofsson i Slimminge infunno sig och sade att dee gärna willia tillåta ded faderen har siälf barnens gods hoos sig och svarer till förmynderskapet medan dee ähro Uthi Släkten närmast, såsom barnhens rätta morbroder och mostermän,Kiäranden begiärde lag tt utslag. Resulotion Häradsrätten finner rättw~st att emedan Tröls Andersson träffat den olyckan att han nu andra gången ähr worden änkling och således har den andra barnkullen oafwittrad, hvar igenom han söker att nästa anhöriga måge den första barnhens egendom till sig taga, Allså emedan Swän Tufwesson uthi Sandåkra ähr barnliens rätta morbroder,Måns Hansson i Skurup,samt Måns Olofsson i Slimminge deras mostermän varandes blodzförwante att tillgå såsom den och siälfva hafwe till fÖrmynderskapet samtyckt Anno 1703 wyd afwittringen Altså bör de såsom rätta förmyndare till sig taga Träls Anderssons barns egendom och för den samma efter förmynders ordning svara näml. Swän Tufvesson som ähr morbroder åligger att mottaga sohnen Anders Trulssons egendom 35 daler smt Måns Hansson och Måns Olofsson såsom mostermän dee två flickornas Berreas och Elenas näml. 20 daler smt för hwardera medan fadern har hoos sig sielf behållit Estred Trulsdotters förmynderskap och finner Häradsrätten siäligt att sådant bör värkställas inom en månad ifrån Dato wydd 3 daler smt. wyte för den som sig där ifrån unddrager."


Örsjö katekismilängder år 1716. Örsjö nr. 21 Truls Andersson, dotter Estred, son Anders, dotter Elna Trulsdotter. Mantalslängder, Örsjö nr.21. År 1721 Nämndeman Truls Anders, h., dot Elna. År 1722 Truls Anders, h., dot. Elna. År 1724 Truls Anders, h., son Anders, dot Elna.


Vemmenhögs häradsrätt 1737 d. 23 febr. I nämndemannalistan upptas Truls Andersson i Örsjö och 1737 d. 14 juni meddelas att han avlidit sedan sista ting.


Vemmenhögs hd.r. 1738 d.21 mars Sal. Nämndeman Truls Anderssons son Anders ( den äldre) i Örsjö, begär att få besittningsrätt till kronorusthållshemmanet nr. 21 efter styvmoderns död. Rätten svarar dock att de ej kan fatta beslut i frågan.


(Peter Larsson, Ystad)

Källor

 1. Peter Larsson, Ystad
 2. Peter Larsson, Ystad
.

Skapad av Genney 3.0